Vessel Tracking

선박 추적

전세계 컨테이너, RORO, Ferry 선박의 실시간 위치를 확인해보세요.
 • 상태
 • 선박명
 • MMSI
 • IMO
 • Call Sign
 • 출발항
 • ETD/ATD
 • 도착항
 • ETA/ATA
 • 상태
 • ***
 • AILA
 • MMSI

  230985000
 • IMO

  9354337
 • Call Sign

  OJMM
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • NOCC KATTEGAT
 • MMSI

  538004091
 • IMO

  9279812
 • Call Sign

 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • GODAFOSS
 • MMSI

  231788000
 • IMO

  9086796
 • Call Sign

  OZ2189
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • WEC CORNEILLE
 • MMSI

  255805802
 • IMO

  9326940
 • Call Sign

  CQDZ
 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • TOYO MARU NO. 2
 • MMSI

  431000859
 • IMO

  9496393
 • Call Sign

 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *****
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • FINNMILL
 • MMSI

  230642000
 • IMO

  9212656
 • Call Sign

  OJQG
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • BAHAMAS EXPRESS
 • MMSI

  371923000
 • IMO

 • Call Sign

 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • KVITBJORN
 • MMSI

  231748000
 • IMO

  9642564
 • Call Sign

  OZ2148
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • POLARIS VG
 • MMSI

  230651000
 • IMO

  8716100
 • Call Sign

  OJQX
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MSC MARTA
 • MMSI

  371474000
 • IMO

  9295385
 • Call Sign

  3ECV4
 • 출발항

  *******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MSC CRISTIANA
 • MMSI

  371715000
 • IMO

  9453298
 • Call Sign

  3FJT7
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MSC SASHA
 • MMSI

  255805897
 • IMO

  9720500
 • Call Sign

  CQYR
 • 출발항

  **********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • TRANS FUTURE 6
 • MMSI

  371797000
 • IMO

  9326081
 • Call Sign

 • 출발항

  ******
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • MISANA
 • MMSI

  230994000
 • IMO

  9348936
 • Call Sign

  OJNB
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • AL BAHIA
 • MMSI

  636017669
 • IMO

  9349514
 • Call Sign

  D5MD8
 • 출발항

  *****
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • BROOKLANDS
 • MMSI

  636017767
 • IMO

  9748289
 • Call Sign

  D5MP8
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  ********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • GRAN CANARIA CAR
 • MMSI

  255805896
 • IMO

  9218014
 • Call Sign

  CQYQ
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  **********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • SUNFLOWER IVORY
 • MMSI

  431300686
 • IMO

  9162162
 • Call Sign

  JI3634
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • TROPICAL ISLANDER
 • MMSI

  431423000
 • IMO

  9385219
 • Call Sign

  7JYD
 • 출발항

  *********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *******
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

 • ***
 • GRAND DIAMOND
 • MMSI

  372283000
 • IMO

  9303223
 • Call Sign

  3EHY
 • 출발항

  ********
 • ETD/ATD

  ****-**-** **:**
 • 도착항

  *********
 • ETA/ATA

  ****-**-** **:**
 • 상태

경로탐색 승인

서비스 승인에 필요한 귀사의 사업자 등록증을 업로드해주세요.

트레드링스 판매자 약관